Artikel 1. Definities In dit reglement wordt gesproken over onder andere lidmaatschap, leden en dergelijke. Hieronder dient te worden verstaan de door een persoon gesloten overeenkomst betreffende de gebruikmaking van de faciliteiten van Divergent Movements.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Alle clubleden ontvangen een exemplaar van dit lidmaatschapsreglement bij inschrijving. Clubleden worden geacht dit reglement voor ondertekening te hebben doorgelezen en verklaren middels ondertekening van dit contract het reglement, aanvullende regels en de daaraan verbonden voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren. Divergent Movements is gerechtigd de onderhavige voorwaarden en het reglement te wijzigen en/of aan te vullen.

 

Artikel 3. Lidmaatschap

1. Een lid kan gebruik maken van de faciliteiten van "de club/studio" gedurende de openingstijden. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2. Bij afsluiting van een abonnement is dit per direct definitief. De consument heeft geen 14 dagen bedenktijd om het abonnement op te zeggen wanneer er al gebruik is gemaakt van het abonnement. 

 

Artikel 4. Kosten

  1. Elk lid betaalt het lidmaatschapsgeld behorende bij het gekozen type lidmaatschap. Het lidmaatschap dient bij vooruitbetaling voldaan te worden in maandelijkse of jaarlijkse termijnen d.m.v. betaling bij de balie, Contant of middels pin. Het lidmaatschap wordt elk begin van de maand (eerste week) betaald door de consument/clublid ongeacht de inschrijfdatum. De directie bepaalt periodiek de hoogte van de nieuwe lidmaatschapsgelden en zal vooraf leden op de hoogte brengen. Prijswijzigingen zijn eveneens van invloed op lopende lidmaatschappen en voor leden eerst van toepassing met ingang van een nieuwe periode. Het lid is gehouden tot voldoening van het lidmaatschapsgeld als hiervoor omschreven, ook in geval van afwezigheid of terugtrekking als lid van “de club”. Lidmaatschap loopt door na 28 weken of 52 weken als het clublid dit niet stopzet. Bij niet tijdige betaling is het lid in gebreke zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Bij het uitblijven van een betaling / indien het incasseren van het lidmaatschap niet mogelijk is “de club” gerechtigd € 15,- (per opdracht) administratiekosten in rekening te brengen. Indien, na schriftelijke aanmaning, het openstaande bedrag niet is voldaan kan de toegang tot "de club" worden ontzegd. Indien "de club" een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke zijnde lid. Zodra de totale achterstand betaald is, kan weer gebruik gemaakt worden van de faciliteiten.
  2. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot (onbeperkt) trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of -activiteiten, die aangeboden worden door Divergent Movements, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Divergent Movements staat niet aansprakelijk voor ziekte of persoonlijke en fysieke problemen. 

 

Artikel 5.

Divergent Movements is niet aansprakelijk voor persoonlijk en lichamelijk letsel en blessures.

Het gebruik van apparatuur, het volgen van een programma, lessen of cursusonderdelen is geheel voor eigen risico van het lid.

 

Artikel 6.

Duur van het contract en automatische verlenging. Het contract wordt aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Dit abonnement heeft 1 maand opzegtermijn na de contract periode (houd hierbij rekening met de extra maand contributie). Dit 6/12 maanden abonnement kan alleen verlengd worden en niet stopgezet worden tijdens de contract periode. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels invulling.

van een opzegformulier bij de balie of middels een aangetekend schrijven. Restitutie van reeds betaalde lidmaatschapsgelden is niet mogelijk. Tussendoor stopzetten van het lidmaatschap is niet mogelijk.

 

Artikel 7. Omgang met persoonsgegevens

Persoonsgegevens zullen zonder toestemming nooit aan derden verstrek worden door Divergent Movements.

 

Artikel 8.

Divergent Movements is niet aansprakelijk voor nieuwe regels tijdens een pandemie. Indien de overheid een toezegging doet over dans/sport en Divergent Movements moet genoodzaakt dicht vanwege geslepen wetten en schikkingen zijn wij hier niet aansprakelijk voor. Persoonlijke abonnementen zullen hierdoor voortgaan tot het eindduur van het contract.

 

Artikel 9. Vakantieperiodes.

Indien er vakantie periodes worden ingesteld bij de vestiging zal het abonnement doorlopen. De vakantie periode zou nooit langer zijn dan 31 dagen. 

 

Artikel 10. Schade

Bij veroorzaking van schade in het pand staat u aansprakelijk wanneer u geen toestemming heeft gevraagd aan een medewerken bij gebruik van de zaal, installaties, lichtgebruik of andere faciliteiten.

Elk lid mag alleen gebruiken maken van de kleedkamer en het toilet zonder toestemming.

Zaal 1 (grote studio) en zaal 2 (kleine studio) mogen alleen gebruikt worden in overleg met de eigenaar of manager van Divergent Movements.